Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy "Ubranka Dziecięce m&m" z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 492, 44-280 Rydułtowy, NIP 647-222-19-87.

1. Sklep prowadzi sprzedaż odzieży dziecięcej za pośrednictwem sieci Internet - poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.ubrankadzieciecemm.pl.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym Kupującym a sklepem "Ubranka Dziecięce m&m", zwanym Sprzedającym.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.ubrankadzieciecemm.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem sklepu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

 

ZAMÓWIENIA

 
5. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby składającej zamówienie i potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie złożenia zamówienia zawarta zostaje umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
6. Ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto.
7. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki dostępny jest na stronie sklepu w zakładce "zasady wysyłki".
8. Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne są do przeprowadzenia transakcji zakupu. Kupujący odpowiada za prawidłowe podanie danych umożliwiających kontakt i dostarczenie przesyłki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych przez Kupującego.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
10. Dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia np. wysyłania przesyłek.
 

PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

 
11. Sprzedający zobowiązuje się wysłać zamówiony towar w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub informacji od Kupującego o wyborze przesyłki pobraniowej. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych za ustawowo wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi do 2 dni roboczych. W szczególnych sytuacjach sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia po uprzednim powiadomieniu klienta w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji zamówienia.
12. Płatności należy dokonywać zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce "płatności" na stronie sklepu.
13. Wybór sposobu wysyłki znajduje się w zakładce "zasady wysyłki" na stronie sklepu.
14. Wybór rodzaju wysyłki oraz sposobu płatności Kupujący dokonuje przy składaniu zamówienia.
 

GWARANCJA I REKLAMACJA

 
15. Kupujący odbierający przesyłkę powinien w obecności kuriera czy dostawcy sprawdzić stan przesyłki pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W razie stwierdzenia wad należy spisać protokół powstałej szkody. Pomoże to w ustaleniu, czy reklamowany towar uległ uszkodzeniu podczas transportu.
16. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy kupna do 14 dni od dnia złożenia zamówienia bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji listownie bądź e-mail-em.
17. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (wolny od wad spowodowanych przez Kupującego, w oryginalnym opakowaniu). Zwracany towar musi nadawać się do dalszej sprzedaży.
18. Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru.
19. Zwrot kosztów przez Sprzedającego odbywa się w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru od Kupującego.
20. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem!
21. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenie do odsyłanego towaru opisu powodu reklamacji oraz dołączenie dowodu zakupu lub jego kserokopii (np. faktury, paragonu, potwierdzenia przelewu) .
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
24. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy towarów zakupionych przed zmianami) oraz usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego informowania o tym.
25. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
26. Kontakt ze Sprzedającym podany jest na stronie internetowej sklepu www.ubrankadzieciecemm.pl. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosując najwyższe standardy ochrony danych oraz realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO) pragniemy poinformować Państwa o następującym:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Handlowo-Usługowa m&m z siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Raciborskiej 492 operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ubrankadzieciecemm.pl

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo firmy z którymi ściśle współpracujemy (Poczta,Firmy kurierskie i wysyłkowe ,Biuro rachunkowe itp.)

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail:sklep@ubrankadzieciecemm.pl lub na adres: FHU m&m Seemann Iwona ul.Raciborska 492 44-280 Rydułtowy

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie internetowym lub podczas zakupów z platform aukcyjnych, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FHU m&m?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, realizacje wysyłki towaru oraz pełnego korzystania ze strony sklepu internetowego www.ubrankadzieciecemm.pl ,

zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU m&m którym jest:

prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych, zapewnienia obsługi usług transportowych.
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Imię, nazwisko, adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie, adresie wysyłki. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego www.ubrankadzieciecemm.pl Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

-Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

-cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

-zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem

-dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

-zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe

  • możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń

  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

-przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, rachunkowe, ubezpieczeniowe, usługi transportowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym FHU m&m zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 


Przejdź do strony głównej
Promocje
1234
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu